Τεχνική Αξιολόγηση Ακινήτων

 

Επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (προσβάσεις, ύπαρξη υποδομών ΟΚΩ,  μορφολογία οικοπέδου, σύσταση εδάφους, χρήσεις γης και  οικοδομισιμότητα, εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά την αδειοδότηση κλπ).

Επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση υφισταμένων ΚΤΙΡΙΩΝ (έλεγχος νομιμότητας σύμφωνα με κτιριοδομικούς κανονισμούς, ύπαρξη υπολοίπου συντελεστή δόμησης και  κάλυψης, κατάσταση φέροντος οργανισμού, τοιχοποιιών, μονώσεων, έλεγχος αναγκαίων πιστοποιητικών κλπ).

Επιθεώρηση και τεχνική αξιολόγηση των Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (έλεγχος κατάστασης, λειτουργίας, απόδοσης, πιστοποιήσεων κλπ).

Για τα παραπάνω συντάσσονται τεχνικές εκθέσεις με πλήρη τεχνική και φωτογραφική τεκμηρίωση.

 

Oφέλη: