Νέες εγκαταστάσεις-ειδικές κατασκευές

 

Ανάληψη κατασκευών κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων και Ειδικών Τεχνικών έργων όπως:

Ανάληψη διαχείρισης έργων που εκτελούνται από άλλες Κατασκευαστικές Εταιρείες (Project Management).

Ανάληψη των πάσης φύσεως εργασιών που ήθελε προκύψουν από το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Μελέτη και αδειοδότηση των έργων με την έκδοση της αναγκαίας Οικοδομικής  Αδείας εφ όσον το επιθυμείτε.