Διαχείριση Ενέργειας-Εξοικονόμηση

 

Μελέτες και κατασκευές πάσης φύσεως, που συμβάλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης-κλάσης και στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και εγκαταστάσεων αυτών.

 

Σύνταξη μελέτης ενεργειακής αποτύπωσης-απόδοσης των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

Έκδοση, των σύμφωνα με την νομοθεσία, πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ).

Εκπόνηση Ενεργειακής μελέτης για Νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια.

Τεχνικοοικονομική τεκμηρίωση της απόδοσης των σχετικών επενδύσεων.

Εκπαίδευση του προσωπικού σας για την ορθή χρήση και εφαρμογή των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων κατανάλωσης ενέργειας (δημιουργία ενεργειακής συνείδησης) με την αξιοποίηση των προγραμμάτων ΛΑΕΚ.

 

Οφέλη: